Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, tzn. poskytovateľa a klienta, vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je kúpa jedla a/alebo nápojov ponúkaného poskytovateľom a jeho doručenie klientovi uzavretého na diaľku výlučne prostredníctvom telefónu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Obedy pre seniorov s.r.o., so sídlom Škultétyho 52/14, 831 03 Bratislava, IČO: 53075048, DIČ: 2121250219, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 145124/B, telefónne číslo +421 948 134 754, +421 948 731 128, e- mailová adresa info@obedypreseniorov.sk.
 3. Klientom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v zmysle týchto VOP uzatvorí s poskytovateľom kúpnu zmluvu alebo (kde to vyplýva z kontextu) každá fyzická osoba, ktorej má byť v zmysle kúpnej zmluvy doručené jedlo a/alebo nápoje (ďalej len „tovar“).
 4. Spotrebiteľom sa rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.

II. Objednávka a dodacie podmienky.

 1. Objednávku je možné urobiť telefonicky na telefónnom čísle +421 948 145 754, +421 948 731 128 počas prevádzkových hodín od 10.00 do 16.00
 2. Objednávka predstavuje záväzný prejav vôle klienta uzavrieť s poskytovateľom kúpnu zmluvu. Potvrdením prijatia objednávky poskytovateľom sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku klienta aj bez uvedenia dôvodu.
 4. Poskytovateľ oboznamuje Klienta, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, keďže ide o predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

III. Ceny tovaru a platobné podmienky.

 1. Ceny tovarov sú uvedené v cenníku poskytovateľa, ktorý je zverejnený aj na webovom portáli poskytovateľa – tu.
 2. Ceny tovarov zahŕňajú aj náklady na zabalenie tovaru.
 3. Ceny tovarov zahŕňajú náklady na ich doručenie na miesto uvedené klientom.
 4. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť ponuku alebo ceny tovarov.
 5. Klient je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru po doručení faktúry a to v hotovosti, prevodom na účet, vkladom alebo poštovou poukážkou, tak ako je uvedené na faktúre.

IV. Dodacie podmienky.

 1. Klientovi bude doručený tovar na adresu uvedenú klientom osobou poverenou poskytovateľom (ďalej len „kuriér“),
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednaný tovar klientovi na ním určené miesto a to medzi 09.00 až 14.00 ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Čas doručenia tovaru klientovi závisí najmä od množstva objednávok, ktoré poskytovateľ spracováva.
 3. Klient je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Záväzok poskytovateľa dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak zákazník tovar neprevezme riadne a včas, má poskytovateľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru, tzn. najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra najmä na účel dodania objednaného tovaru a prevziať dodaný tovar. 5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru klientovi, ktoré bolo zapríčinené klientom, (napr. uvedením nesprávnej adresy, kam má byť tovar doručený, neodpovedanie na telefonický hovor kuriéra a pod.) alebo vyššou mocou (napr. dopravná situácia alebo poveternostné podmienky brániace doručeniu tovaru a pod.).

V. Reklamácie tovaru a ich vybavovanie.

 1. V prípade, ak má tovar vadu, t.apr. má nižšiu kvalitu alebo rozsah, ako bolo dohodnuté, má klient právo reklamovať ho.
 2. Za vadu tovaru sa nepovažuje, ak neboli naplnené očakávania klienta, ale tovar netrpí kvalitatívnou vadou (napr. tovar klientovi nechutí, ale bol pripravený v súlade so správnou výrobnou praxou a receptúrou poskytovateľa). V prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra, sa za vadu tovaru nepovažuje ani nedodržanie výdajnej teploty tovaru.
 3. Ak klient zistí, že vada tovaru, ktorá má byť predmetom reklamácie, spočíva: – v akosti tovaru, nesmie ďalej konzumovať tovar – v druhu dodaného tovaru alebo množstve tovaru, nesmie začať konzumovať tovar a je povinný bez zbytočného odkladu o tejto vade tovaru informovať poskytovateľa.
 4. Ak má tovar zjavné vady (napr. je klientovi dodaný iný druh tovaru ako bol objednaný a pod.) je klient povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto ade poskytovateľa, resp. kuriéra, inak právo klienta na reklamáciu zaniká.
 5. Ak má tovar skryté vady (napr. menšiu hmotnosť ako je uvedené) je klient povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade poskytovateľa na telefónnom čísle +421 948 145 754, +421 948 731 128, inak právo klienta na reklamáciu zaniká (najmä ak už nie je možné overiť existenciu vady).
 6. Záručná doba na tovar je najviac 30 minút od jeho dodania, ak nie je na jeho obale uvedené inak.
 7. Po uplatnení reklamácie klientom, ho poskytovateľ poučí o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu z vád podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.
 8. O uplatnení reklamácie poskytovateľ vydá zákazníkovi potvrdenie. V prípade, že klient podá reklamáciu telefonicky, poskytovateľ mu predmetné potvrdenie doručí e-mailom, ktorý je klient povinný poskytnúť poskytovateľovi za účelom vybavenia reklamácie.
 9. Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.
 10. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, má klient právo, aby bola táto riadne, bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a vlastnosti tovaru.
 11. V prípade odstrániteľných vád môže klient namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, resp. jej časti, ak sa vada týka len jeho časti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 12. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. V prípade, že má tovar väčší počet odstrániteľných vád (t. j. min. tri) a tieto bránia v jeho riadnom užívaní alebo sa vady vyskytnú opakovane, klient má právo na jeho výmenu, ak e to možné alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 14. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní tovaru alebo služby má klient právo na výmenu tovaru alebo služby, ak je to možné alebo právo od zmluvy odstúpiť. Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť.
 15. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré nebránia v riadnom užívaní tovaru má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny.
 16. V prípade, že klient žiada vadný tovar vymeniť alebo odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný vadný tovar doručiť poskytovateľovi do reštaurácie prostredníctvom kuriéra alebo osobne na vlastné náklady.
 17. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z vyššie uvedených práv (podľa typu vady) si uplatňuje, poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom, resp. v odôvodnených prípadoch, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 18. O vybavení reklamácie poskytovateľ vydá klientovi písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 19. V prípade, že poskytovateľ nevyhovie žiadosti klienta, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na ňu spotrebiteľovi neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, klient, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) (ak ide o spory, na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk alebo www.economy.gov.sk). Alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. európskej platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom portáli http://www.ec.europa.eu/ consumers/odr/ Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na webovom portáli MH SR a v Zákone č. 391/2015 Z.z. Inak poskytovateľ sa s klientom dohodli, že súdom s výlučnou právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) je slovenský súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny poriadok. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie okrem poslednej vety sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom, ktorý je spotrebiteľom.
 20. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava.

VI. Ochrana osobných údajov. Súbory cookies.

 1. Prevádzkovateľom informačných systémov je poskytovateľ – obchodná spoločnosť Obedy pre seniorov, s.r.o., so sídlom Škultétyho 52/14, 821 09 Bratislava, IČO: 53075048, DIČ: 2121250219, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 145124/B, telefónne číslo +421 948 145 754, +421 948 731 128, e- mailová info@obedypreseniorov.sk
 2. Poskytovateľ v tomto článku VOP poskytuje dotknutej osobe informácie, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 18/2018 Z.z.“).
 3. Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v objednávke, tzn. osobné údaje dotknutej osoby najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kam má byť doručený tovar, telefonický kontakt, objednaný tovar a prípadná poznámka budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v „informačnom systéme – rozvoz jedla a nápojov“ a to na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a klientom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonávanie opatrení v predzmluvných vzťahoch klienta a poskytovateľa, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť klienta, resp. dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie takejto zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto bodu bude poskytovateľ spracúvať najviac do uplynutia 6 mesiacov od doručenia tovaru. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto bodu je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, preto v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné zmluvu uzavrieť, resp. vykonať predmetné opatrenia. 6. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť poskytovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.
 4. Poskytovateľ v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) a f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje: a) budú sprístupnené príjemcom, resp. tretím stranám, ktorými sú: (i) subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov, (ii) kuriér, ak má byť tovar doručený klientovi mimo reštaurácie, (iii) v prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné a/alebo mimozmluvné záväzky súvisiace so zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a dotknutou osobou budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté nasledujúcim príjemcom: príslušnému súdu, resp. príslušnému orgánu verejnej moci a právnemu zástupcovi poskytovateľa, poverenému na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou; b) nebudú prenášané do tretích krajín.
 5. Poskytovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR. Dotknutá osoba má: a) právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o (i) účele spracúvania jej osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, (iii) príjemcoch, boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté, (iv) predpokladanej dobe uchovávania týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie, (v) existencii práv dotknutej osoby podľa písm. b) až f) tohto bodu, (vi) práve podľa bodu 12. tohto článku a (vii) zdroji odkiaľ poskytovateľ získal osobné údaje tejto dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej; b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia; c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov: (i) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto bodu, (iv) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo (v) osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky; právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné: (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR, (iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo (v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, obmedzí spracúvanie jej osobných údajov, t. j. pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ak: (i) dotknutá osoba napadla správnosť jej spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overuje správnosť týchto osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) poskytovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov podľa časti (i), písm. e) tohto bodu, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby; osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d) sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu; e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadosťou podľa bodu 9. tohto článku namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (i) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom ich spracúvania je oprávnený záujem poskytovateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania alebo v prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) za účelom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietla sa na tento účel nesmú ďalej spracúvať; f) právo na prenosnosť jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, poskytne dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré táto dotknutá osoba poskytla poskytovateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby jej v tom bránil poskytovateľ a to za súčasného splnenia podmienok, že: (i) tieto osobné údaje poskytovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a zároveň (ii) ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 6. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva uvedené v bode 5. tohto článku, resp. v čl. 15 až 22 a článku 34 GDPR voči poskytovateľovi žiadosťou a to doručenou: a) písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo reštaurácie uvedené v bode 1. tohto článku, alebo b) elektronickou komunikáciou na adrese info@obedypreseniorov.sk, alebo c) osobne na adrese sídla alebo prevádzkarne poskytovateľa uvedenú v bode 1. tohto článku za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia.
 7. Poskytovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodu 9. tohto článku do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Poskytovateľ informuje o každom takomto predĺžení príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Informácie podľa prvej vety tohto bodu poskytne poskytovateľ bezplatne okrem prípadov uvedených v bode 11., písm. (i) tohto článku.
 8. Ak sú žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže (i) požadovať od dotknutej osoby úhradu primeraného poplatku zohľadňujúceho administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.
 9. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností poskytovateľ uvádza, že nebude pri spracúvaní jej osobných údajov dotknutej osoby používať automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 10. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový portál poskytovateľa ukladá v zariadení dotknutej osoby (napr. počítač, tablet, mobilný telefón) pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webový portál poskytovateľa na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve webového portálu poskytovateľa alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusí dotknutá osoba opätovne uvádzať.
 11. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa ukladajú v zariadení dotknutej osoby len do zatvorenia prehliadača dotknutou osobou. Trvalé súbory cookie nie sú automaticky odstránené po zatvorení prehliadača dotknutou osobou, ale sa ukladajú v jej zariadení po dobu najviac 3 roky. Tieto trvalé súbory cookie môžu byť kontrolované pri každej návšteve webového portálu poskytovateľa. Informácie, ktoré poskytovateľ zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie sú: typ prehliadača, internetová adresa, z ktorej sa dotknutá osoba pripojila na webový portál poskytovateľa, IP adresa zariadenia, posledná prezeraná ponuka na danom zariadení na webovom portáli poskytovateľa, súhlas dotknutej osoby s využívaním súborov cookie nastavený v prehliadači.
 12. Povolenie využívania súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na fungovanie webového portálu poskytovateľa, ale poskytne dotknutej osobe lepší používateľský komfort pri práci s ním. Súbory cookie môže dotknutá osoba kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webového portálu poskytovateľa (napr. rezervačný systém na poskytovanie ubytovacích služieb) nebudú fungovať tak, ako by mali.
 13. Informácie ukladané v súboroch cookie používaných poskytovateľom neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu dotknutej osoby. Súbory cookie sa používajú výhradne na účely (i) uchovávania informácií o nedávno prezeranej ponuke dotknutou osobou, (ii) preverovanie účinnosti webového portálu poskytovateľa a (iii) uchovávania súhlasu, resp. nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním súborov cookie.
 14. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré súbory cookie, použité na webovom portáli poskytovateľa, ukladané reklamným systémom tretích strán (napr. Google Adsense). Požívanie týchto súborov cookie tretích strán sa riadi ich vlastnými zásadami používania súborov cookie. Toto je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Každý klient je povinný oboznámiť sa s týmito VOP.
 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom, ktorý je spotrebiteľom sa riadia najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. a zákonom č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v účinnom. Ostatné právne vzťahy, tzn. právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a klientom, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení.
 3. Tieto VOP sú publikované v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia akéhokoľvek prekladu VOP do iného jazyka poskytovateľom alebo inou osobou, je rozhodujúce znenie VOP v slovenskom jazyku.
 4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.
 5. Fotografie uverejnené na webovom portáli poskytovateľa podliehajú ochrane autorského práva podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v účinnom znení. Akékoľvek nakladanie s týmito fotografiami treťou osobou mimo webového portálu poskytovateľa podlieha písomnému súhlasu poskytovateľa a/alebo autora, a/alebo osôb, ktorých podobizeň je na týchto fotografiách zachytená.
 6. Klient nesmie používať názov a logo poskytovateľa, resp. reštaurácie na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa, ak zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom nevyplýva niečo iné.
 7. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní poskytovateľ na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvný vzťah poskytovateľa a klienta, ktorý vznikol pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté klientovi, ktorý je spotrebiteľom podľa ust. §3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2020.