Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre Vás ako tzv. dotknuté osoby.

Prevádzkovateľ, kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je spoločnosť NAJEME SA, s.r.o. (pôvodný názov: Q Ready Made 29, s.r.o.), so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (pôvodné sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika), IČO: 53 059 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145505/B („Prevádzkovateľ“).

Definícia pojmu osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vás ako dotknutej osoby, prostredníctvom ktorých môžete byť ako fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky.

Kategórie osobných údajov

Spracúvame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

  • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko)
  • kontaktné údaje (napríklad doručovacia adresa, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo)
  • platobné informácie (napríklad číslo účtu, číslo platobnej karty, dátum exspirácie platobnej karty, CVC číslo)

Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje predovšetkým priamo od Vás, alebo od spoločnosti Obedy pre seniorov s.r.o., so sídlom Škultétyho 52/14, Bratislava, IČO: 53075048, a to na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania a doby uchovávania

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva obvykle na nasledujúce účely, na základe nasledujúcich právnych základov a počas trvania nasledovných dôb uchovávania:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania

Zmluvné vzťahy (vybavenie objednávky, resp. plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Prevádzkovateľom)

— Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, t.j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

— Počas trvania zmluvného vzťahu a 4 roky po jeho skončení.

Plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

— Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, a to najmä pre oblasť daní, poplatkov a vedenia účtovníctva obchodnej spoločnosti, t.j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

— 10 rokov od vytvorenia záznamu.

Marketing

— Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v propagácii Prevádzkovateľa a v záujme informovať svojich klientov a verejnosť o svojich aktivitách, t.j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

— V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade ak nie ste predchádzajúcom vzťahu s Prevádzkovateľom, k spracúvaniu dochádza na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, t.j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

— Ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

— Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, osobné údaje sú uchovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Príjemcovia osobných údajov

Neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov, ak ste udelili súhlas na sprístupnenie svojich osobných údajov tretej strane alebo existuje iný právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov tretej strane, napríklad, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely splnenia zmluvy s dotknutou osobou, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spočívajúcich napríklad v uplatňovaní (žalovaní), vymáhaní alebo obrane právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

  • zmluvní partneri (napríklad dodávatelia tovaru, poskytovatelia služieb)
  • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa
  • spoloční prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje spolu s Prevádzkovateľom
  • súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady
  • kontrolné a dozorné orgány

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Prevádzkovateľovi

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese: info@obedypreseniorov.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, ste povinný takéto údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť.

Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

Ak odmietnete Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy alebo na vykonanie požadovaného úkonu, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vstúpiť do zmluvného vzťahu s Vami alebo vykonať požadovaný úkon.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Aktualizácia

Prevádzkovateľ môže z času na čas zmeniť alebo upraviť tieto informácie o spracúvaní osobných údajov, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Aktuálne znenie týchto informácií (vrátane akýchkoľvek vykonaných zmien) je dostupné na webovej stránke Prevádzkovateľa: https://obedypreseniorov.sk/oou2/, ako aj v papierovej podobe na adrese sídla Prevádzkovateľa.